ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ประวัติห้องสมุด 

          ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงปัจจุบัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2554 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  โดยให้บริการเกี่ยวกับ บริการยืม คืน บริการสืบค้นข้อมูล บริการหนังสือทั่วไป บริการหนังสือพิมพ์วารสาร บริการหนังสือ อ้างอิง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ จึงได้สำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการจากผู้ใช้บริการ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดในปีการศึกษาต่อไป
บทบาทและหน้าที่ 
      1.วางแผนพัฒนาการบริหารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วย         ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
      2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
      3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
      4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
      5.ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
      6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

        มุ่งมั่นพัฒนา บริการงานวิทยบริการและห้องสมุด ให้เป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ

1.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด ให้เป็นเลิศด้านแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.